Vuslat Center Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (“Kuruluş”, “Siirt Özel İbn-i Sina
Hastanesi”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.
Vuslat Center Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.
Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Vuslat Center Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel
Hastaneler Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirme;
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi;
Hastanenin günlük operasyonlarının belirlenmesi ve yürütülmesi,
Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin
finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu
kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
İlaç teminin sağlanması,
Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin
gerçekleştirilmesi,
Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar,
görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi
Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı
analiz etme;
Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi’nin yürüttüğü faaliyetin mevzuata uygun olarak
yerine getirilmesi için Kuruluşumuzun iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların
yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari,
teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat
sağlanması;
Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin
olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi,
değerlendirilmesi, yanıtlanması;
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün
yerine getirilmesi;
KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve
amaçları kapsamında işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin
sağlanmaması durumunda Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi’nin faaliyetlerini yürütmesi,
mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukukiteknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım
Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8
kapsamında, Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi tarafından aşağıda yer alan kişilere
aktarılmaktadır:
Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi’nin iş ortakları ve iştirakleri,
Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların
emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve Kuruluşlar ile;
Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK
uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile
aktarılacaktır.
Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;
İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya
Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen
ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5.
maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da
belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6.
maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt
edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması,
durumlarında gerçekleşebilir. Kuruluşumuz bünyesinde işlenen kişisel verileriniz
tarafımızdan yurt dışına aktarılmamaktadır.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kuruluşumuz tarafından yazılı,
sözlü ve elektronik ortamdan mevzuata ve Kuruluş politikalarına uyumun sağlanması,
Kanunun açıkça öngörmesi, Kuruluşun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve Kanuna uygun şekilde
aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulmaktadır:
İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet
gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili
kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde
edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli
olacağı süre,
İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk
ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel
tutulmasına elverişli olup olmadığı,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan
kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir
hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
www.siirtozelibnisinahastanesi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan
Vuslat Center Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda
düzenlenen yöntemlerle Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi’ne iletmeniz durumunda Kuruluşumuz
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Siirt Özel İbn-i Sina Hastanesi
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya
cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten
itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu
tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında;
kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya
aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.siirtozelibnisinahastanesi.com.tr
internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak
gerçekleştirebilirsiniz